Ingyenes szállítás 6990 ft-tól. :-)

Üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Bewear kiskereskedelmi vállalat, melynek hivatalos székhelye Haškova 142/5, Brno-Lesná, 638 00, cégjegyzékszáma: 27465616, cégbejegyzése a Brno Városi Bíróság által történt, C 94692/KSBR, (a továbbiakban: Szolgáltató) tartja fenn a www.bewear.hu (a továbbiakban: Honlap) domain név alatt fellelhető internetes oldalt, ami internetes áruházként (a továbbiakban: Bewear Online Áruház) működik.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a  www.bewear.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kiskereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Az ÁSZF tartalma a Honlapon elérhető és megvásárolható árucikkekre szintén érvényesek. A Bewear Online Áruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.2. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kiskereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.3. Csak az a 18. életévét betöltött, kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy veheti igénybe a Bewear Online Áruház szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás), aki elfogadja az ÁSZF-et, hozzájárul személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztrált a www.bewear.hu weboldalon.

1.4. A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.5. Az ÁSZF szerves részét képezi a vásárlási szerződés. Az ÁSZF és a vásárlási szerződés nyelve magyar, úgy a vásárlási szerződést csakis magyar nyelven értő, beszélő és írni tudó valós személy kötheti meg.

2. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, ÉRVÉNYBELÉPÉSE, AZ ÜGYFÉL ÁLTALI ELFOGADÁSA

2.1. A Bewear.hu jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Ezen változtatás nem sért meg egyetlen egy jogi törvényt, paragrafust, cikkelyt vagy bekezdést sem és nem jár semmiféle kötelezettséggel. A Szolgáltatónak értesítenie kell minden egyes Ügyfelét az új, módosított ÁSZF-ről, mégpedig legalább 14 nappal a tervezett érvénybe léptetés előtt, amit közzétehet a Honlapon, vagy más megfelelő módon tudathat Ügyfeleivel. Ezalatt az időszak alatt (azaz legalább 14 nap), minden Ügyfélnek joga van nemtetszését vagy tiltakozást nyilvánítani a még érvénybe nem léptetett, új ÁSZF ellen és úgy azt el nem fogadni. Amennyiben, ezalatt az időszak alatt, nem kerül a Szolgáltató birtokába írott formájú nemtetszést vagy tiltakozást tartalmazó levél, úgy azzal egy időben az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendő. A termék(ek)et a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a megrendelni kívánt árucikklistát összeállító) Ügyfél a módosítás hatálybalépését követően fiókjába belépve, újabb megrendelést eszközölve, magára nézve szintén elfogadottnak tekinti a módosított ÁSZF-et.

2.2. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

3. REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK ÉS BIZTONSÁG

3.1. Az Ügyfél kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és megrendelésére. A Főoldalon található „Regisztráció” feliratú gombra kattintva, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor az önkéntes regisztrációra.

3.2. Abban az esetben, ha a Bewear Online Áruház engedi a regisztráció nélküli vásárlást, úgy az első egyedi vásárlási szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén a Szolgáltató – a termékrendelés kiszállításához szükséges valós személyes adatok és a fizetési mód megjelölésével – lehetségessé válik, ugyanakkor automatikusan regisztrálja, amiről személyre szóló e-mailben értesíti az Ügyfelet.

Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően az Ügyfél a Honlap nyitóoldalán található „Bejelentkezés” részlegen a „Belépés” feliratú gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott felhasználói felületre, ahonnan már megteheti előzetes rendelését a Bewear.hu Online Áruházban eladásra kínált termékekre.

3.3.Az Ügyfél tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe a Bewear Online Áruház Szolgáltatását, amennyiben a Honlaphoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt Szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. Az Ügyfél ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy a Szolgáltató a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

3.4. Az Ügyfél a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be az Ügyfél adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató levelezési címére küldött levél útján.

3.5. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót egyáltalán nem terheli felelősség a Honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben a Szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka az Ügyfél érdekkörében merül fel, a Szolgáltatónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani az Ügyfél részére.

3.6. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

3.7. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél regisztrációját (és ezzel együtt felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha az Ügyfél több mint egy éve nem lépett be saját felhasználói fiókjába, vagy rendeltetésellenes vevői viselkedést tanúsít, vagy a Szolgáltatónak oka van azt feltételezni, hogy az Ügyfél megszegte az ÁSZF-et és egyben a vásárlási szerződést.

3.8.A felhasználói fiók rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. Az Ügyfél joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből.

3.9. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

3.10. A regisztráció során az Ügyfélnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. Az Ügyfél köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem ki nem adni. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért.

3.11. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott az Ügyfél ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg az Ügyfélt arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős az Ügyféllel szemben történt olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy az Ügyfél a jelszavát felfedte vagy azzal akár az Ügyfél, akár harmadik fél visszaélt.

Az Ügyfélnek nincs jogában megosztania felhasználói nevét és az ehhez tartozó jelszót, vagyis a felhasználói fiók hozzáférési lehetőségét harmadik féllel.

4. A SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

4.1. Az Ügyfél, regisztrációjával egy időben tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél hozzáférését korlátozza a Holnaphoz – és így nem férhet hozzá felhasználói fiókjához sem – mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez (hardver- és szoftverfrissítésekhez) vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

4.2. A Szolgáltató, az interneten elérhető Bewear Online Áruházával egész Magyarország területén elérhető és jelen van, illetve minden tőle telhetőt megtesz a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni az Ügyfél számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén az Ügyfél bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben.

5. MEGRENDELÉS

5.1. Az Ügyfél az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. A Szolgáltató kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. A megrendelni kívánt termék részletes tulajdonságairól, jellemzőiről, áráról az Ügyfél a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett vagy alatt feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót (azaz az áfát) már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

5.2. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” feliratú gomb használatával teheti a Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Honlap jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Az Ügyfél saját kedvezményeit a Kosárba kerülés utáni első lépésnél érvényesítheti, használhatja fel. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát teljesnek véli, a „Folytatás” feliratú gombra kattintva választani tud a szállítási, vagyis az átvételi módok és a fizetési módok közül. Ezt követően az ismételt „Tovább” feliratú gombra kattintva – regisztrációval nem rendelkező vásárlók számára – megadja a szükséges és valós személyes adatokat. Abban az esetben, ha a számlázási és a szállítási cím eltér egymástól, a vásárlónak jeleznie kell a megfelelő kocka kipipálásával. A felhasználói fiókkal már rendelkező Ügyfél saját felhasználói nevének és jelszavának megadásával megerősíti valós vásárlási szándékát. Ha minden adatot megadott, akkor az ismételt „Folytatás” feliratú gombra kattintva egy minden adatot összefoglaló oldalt talál, ahol utoljára ellenőrizheti személyes, a szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatait. A Kosárban kerülés első pillanatától a Honlap feltünteti a lehetséges házhozszállítási dátumot. Ezek után véglegesítheti megrendelését a „Megrendelés elküldése” feliratú gombbal. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással történik, amellyel egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Szolgáltató számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

5.3. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan a Szolgáltatót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek nem terhelik. A Szolgáltató jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

5.4. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll a Szolgáltató módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

6.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató automatikus e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. Az ajánlat Szolgáltatóhoz történő beérkezése az Ügyfél részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

6.2. Ezután a Szolgáltató egy külön elfogadó e-mail útján fogadja el az Ügyfél ajánlatát, mellyel egy időben érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

6.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

6.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és az Ügyfél által nem kifogásoltak.

6.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

7. ÁRAK ÉS SZÁLLÍTÁS

7.1. A termék(ek) mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített áfát, ehhez hozzászámítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

7.2. Az árak 27% áfát tartalmaznak.

7.3. A Honlapon megjelent különleges ajánlatok csak a készlet erejéig vagy a megjelölt időpontig tartanak.

7.4. Az Ügyfél köteles a megrendelés végösszegét, tehát a megrendelt termék árát a szállítási díjjal együtt kiegyenlíteni, melyet az Ügyfél a Honlapon való rendelés megtételekor saját kezűleg választott ki a „Szállítási és fizetési módok” részben.

7.5. Amennyiben az Ügyfél a kézpénzes fizetést jelölte meg a végösszeg kiegyenlítésére, úgy azt az Ügyfél a termék házhozszállításkor fizeti meg.

7.6. Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítani, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Szolgáltató.

7.7. A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

7.8. Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

7.9. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

8. ELÁLLÁSI JOG

8.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8.2. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az Ügyfél indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék(ek) átvételétől) számított 14 napon belül, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben az Ügyfél köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a terméke(ke)t a Szolgáltató részére saját költségén visszaküldeni. Az Ügyfél elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat felhasználásával gyakorolhatja, melyet saját fiókjában – megrendeléseim – megnyitás – elállási jog pontban talál.

8.3. Az Ügyfél elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

8.4. Az Ügyfél elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac ingadozásától függ;

8.5. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

8.6. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül Bewear visszafizetni, vagy az Ügyfél – választása szerint - a visszaadott termék(ek)ért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termék(ek) átadása-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.) A Bewear jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Bewear a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy bankkártyás fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség. A termék(ek) visszaadásával és (azok) vételára visszafizetésével egyidejűleg a visszafizetett összegnek megfelelő számú pont a Bónuszpontjaiból levonásra kerül.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.1.2. Vásárlási szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. 

9.1.3. Nem vásárlóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.4. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.5. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.6. Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

9.1.7. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.8. A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.9. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 10.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Polgári Törvénykönyv értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (azaz a Szolgáltató).

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (azaz a Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (azaz a Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10. JÓTÁLLÁS

10.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

10.2. Az Ügyfél a rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül).

10.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • elemi kár, természeti csapás okozta;

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak, a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet;
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;

10.4. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10.5. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

10.6. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

10.7. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek egyedül a Szolgáltatót terhelik.

10.8. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A jótállásból fakadó jogok azonban az Ügyfelet a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

11. FELELŐSSÉG

11.1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Továbbá a Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a Honlap használata közben felmerülhetnek.

11.2. Az Ügyfél a Honlapot kizárólag és teljes mértékben csak a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

11.3. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.4. Az Ügyfél által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

11.5. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11.6. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11.7. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

11.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az áru feladását megelőzően elálljon a szerződéstől, ha úgy találja, hogy az árut nyilvánvalóan hibás áron kínálta , mely a szóban forgó áru tekintetében teljesen szokatlan. Ebben az esetben az ügyfélnek tájékoztatnia kell erről a tényről, a vásárlási szerződés ebben az esetben nem jön létre, és a megrendelést az eladó törli.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. A Holap szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapnak, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás (pl. adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

13. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

13.1. Az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató ügyfélszolgálatával folytatott telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató levelezési címére küldött levél útján foganatosított megkereséssel kezdeményezheti.

13.2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (azaz levelezési címét e-mail címét és telefonszámát) a Szolgáltató köteles a Honlapon, vagy a „Kapcsolat” szövegre kattintva egy új oldalon feltüntetni. A hagyományos elérhetőségeken felül a Szolgáltató vállalja, hogy ügyintézés céljából a Honlapján bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít a „Kapcsolat” szövegre kattintva.

13.3. A beérkezett panaszokat a Szolgáltató három munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – az Ügyfelet értesíti.

14. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. A Honlapon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. Az Ügyfél által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért az Ügyfél a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

15.2. Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így az Ügyféllel létrejövő vásárlási szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései a vásárlási szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

15.3. Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

15.4. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Bewear nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

15.5. A Honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

A Bewear kiskereskedelmi vállalatnak jelenleg nem áll módjába vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok részére szállítani. 

Hatályos: 2020 július 29 -től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

Brno, 2020.07.29.